Boombeheer

“Beter door minder, zonder verlies aan functionaliteit en groenkwaliteit” is onze visie met een lange en veilige levensduur van de bomen, economisch passend.
Hierop dient het beleid en beheer te worden afgestemd.

  • Advies & toezichthouden bij renovatie en groenprojecten,
  • Voorbereiden van boomonderhoudswerken.
  • Opstellen van boombeheerplannen & toezichthouden op uitvoering.
  • Input leveren t.b.v. boombeheerbestekken.

Benut onze uitgebreide kennis en ervaring t.a.v. boombeheer, boomonderhouds-bestekken en werkomschrijvingen.

IMG_1662 IMG_1651 IMG_0478 [BTZ] digitree pda [BTZ] IMG_9561

Lees verder over boombeheer

  • Opstellen bomen renovatie plan

    De boom- en natuurwaarde inventarisatie dient gezien te worden als vertrekbasis voor het opstellen van voorstellen-, dan wel voor het opstellen van een weloverwogen renovatieplan. Deze inventarisatie kan dan ook als een ‘0-meting’ worden beschouwd. De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een afgewogen geheel, welke recht doet aan een veilig en duurzaam bomenbestand met oog […]

  • Boominventarisatie

    Het inventariseren van bomen kan vanuit veel invalshoeken van belang zijn. Naast het in beeld hebben en houden van aantal, juiste soort, leeftijd en/of groeifase en onderhoudsstaat, kunnen hierop bomen beleid- en doelmatig beheerd worden. Ook kunnen bomen geïnventariseerd worden in relatie tot gebiedsveranderingen,  opstellen van een advies, aanvragen van een omgevingsvergunning en/of t.b.v. groencompensatie, […]