Boominventarisatie

Het inventariseren van bomen kan vanuit veel invalshoeken van belang zijn. Naast het in beeld hebben en houden van aantal, juiste soort, leeftijd en/of groeifase en onderhoudsstaat, kunnen hierop bomen beleid- en doelmatig beheerd worden.

Ook kunnen bomen geïnventariseerd worden in relatie tot gebiedsveranderingen,  opstellen van een advies, aanvragen van een omgevingsvergunning en/of t.b.v. groencompensatie, t.b.v. een renovatieplan etc. Op basis van een boominventarisatie kunnen de juiste besluiten genomen worden inzake behoud of vervanging, dan wel wel of niet verplantbaar.

Onze specialisten zijn ervaren om, aan de hand van boominventarisaties   antwoorden te geven op boombeheer en -onderhoudsvragen.

Geïnventariseerde bomen kunnen op een digitale ondergrond  worden weergegeven. Hiervan kunnen thematekeningen worden gemaakt waaruit naar voren komt wat de status van de bomen is als: ‘Waardevol/Behoudenswaardig’,  ‘Toekomstverwachting’ en ‘Verplantbaar’ en/of welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De bevindingen worden in een rapport, voorzien van conclusie en adviezen weergegeven.

De boom- en natuurwaarde inventarisatie dient gezien te worden als vertrekbasis voor het opstellen van voorstellen-, dan wel voor het opstellen van een weloverwogen renovatieplan. Deze inventarisatie kan dan ook als een ‘0-meting’ worden beschouwd.

De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een afgewogen geheel, welke recht doet aan een veilig en duurzaam bomenbestand met oog voor zowel natuur- als cultuurhistorie en op een duurzame wijze is te behouden en te beheren. Hierbij spelen verschillende facetten zoals natuurwaarde, Flora & Fauna, cultuurhistorie, de veiligheid t.a.v. de bezoekers en hun beleving van bijvoorbeeld een landgoed.