ing. Jildert Jellema

Directeur, boomtechnisch adviseur
European Tree Technician (ETT)
Projectleider boomveiligheid (VTA)
(Bestek) calculaties
Mail Jildert hier