Boomveiligeheidscontrole (BVC)

Boomveiligeheidscontrole (BVC)

VTA-methode

Een veelgebruikte methode voor een boomveiligheidscontrole is de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Dit houdt in dat we bomen rondom en van top tot teen controleren op uitwendige symptomen. Deze uitwendige symptomen kunnen een uiting zijn van mechanische verzwakkingen.

Wanneer een boom geen bedenkelijke symptomen laat zien, melden we dat de boom geen verhoogd risico oplevert en is het onderzoek klaar.

Bij bomen die wel verzwakkingssymptomen tonen, is soms nadere inspectie nodig en adviseren we maatregelen. Na uitvoering van het advies, krijgt de boom alsnog het predicaat ‘geen verhoogd risico’.

In principe worden alle bomen elke 3 à 4 jaar opnieuw beoordeeld op veiligheid. Indien een boom verzwakkingen toont, kan een boom worden aangemerkt als ‘attentieboom’. Attentiebomen worden ieder jaar opnieuw visueel beoordeeld. Zo houden we in de gaten hoe verzwakkingen zich ontwikkelen en kan tijdig worden ingegrepen als de boom niet meer voldoet aan de veiligheidseisen.

Inventarisatie

Een inventarisatie voeren we meestal uit op locaties waar nog geen of onvoldoende boomgegevens bekend zijn. In principe wordt tijdens een inventarisatie ook een VTA-controle uitgevoerd, maar zal meestal het volledige boompaspoort worden ingevuld. Een inventarisatie kan tevens worden gebruikt als nul-meting voor een Bomen Effect Analyse (BEA).

Monitoring

Als een boom of een aantal bomen binnen een gemeente is aangetast door een ziekte, is het belangrijk om het verloop van de ziekte te monitoren. Aan de hand van een jaarlijkse monitoring kunnen we een beheerplan opstellen voor de aangetaste bomen of is het mogelijk te anticiperen op eventuele vervanging van de bomen.

Ook plagen, zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups, kunnen we monitoren. We brengen dan in kaart in welke bomen de plaag aanwezig is en waar de plaagdruk binnen de gemeente het hoogst is. Met deze gegevens stellen we een gericht werkplan op voor de bestrijding van de plaag.

  • Inventariseren m.b.v. GPS

  • Risicoklasse noord

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)